Điều khoản sử dụng (Phiên bản tiếng Việt)

Điều 1 (Quy định chung)

 1. Các Điều khoản Sử dụng này chi phối các điều khoản sử dụng các dịch vụ do trang web này cung cấp trên trang web này.
 2. Người dùng sẽ sử dụng dịch vụ này theo các điều khoản này.

Điều 2 (Áp dụng)

 1. Các Điều khoản này sẽ áp dụng cho mọi mối quan hệ giữa Người dùng và Trang web liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.
 2. Trang web này có thể tạo các quy tắc riêng lẻ ngoài các điều khoản này.
 3. Các điều khoản riêng lẻ tạo thành một phần của các Điều khoản này.
 4. Nếu các điều khoản của thỏa thuận này xung đột với các điều khoản của các điều khoản riêng lẻ, thì các điều khoản của các điều khoản riêng lẻ sẽ được áp dụng trừ khi có quy định khác trong các điều khoản riêng lẻ.

Điều 3 (Cấm)

 1. Người dùng không được thực hiện bất kỳ điều nào sau đây khi sử dụng dịch vụ này:
  1. Hành vi vi phạm pháp luật và các quy định hoặc trật tự công cộng và đạo đức
  2. Hành vi liên quan đến hành vi phạm tội
  3. Các hành vi vi phạm bản quyền, quyền thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác có trong dịch vụ này, chẳng hạn như nội dung của dịch vụ này
  4. Các hành vi phá hủy hoặc cản trở hoạt động của trang web này, người dùng khác hoặc máy chủ hoặc mạng của bên thứ ba khác
  5. Hành vi sử dụng thương mại thông tin thu được từ dịch vụ này
  6. Các hành vi có thể can thiệp vào hoạt động của các dịch vụ của trang web này
  7. Truy cập trái phép hoặc cố gắng làm như vậy
  8. Hành vi thu thập thông tin cá nhân về người dùng khác
  9. Hành vi thu thập thông tin cá nhân về người dùng khác
  10. Các hành vi gây bất lợi, thiệt hại hoặc khó chịu cho những người dùng khác của dịch vụ này hoặc các bên thứ ba khác
  11. Hành vi mạo danh người dùng khác
  12. Hoạt động quảng cáo hoặc kinh doanh trên Dịch vụ mà trang web này không cho phép
  13. Hành vi nhằm mục đích gặp gỡ người khác giới mà bạn không biết
  14. Các hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp mang lại lợi ích cho các lực lượng chống đối xã hội liên quan đến các dịch vụ trên trang web này
  15. Các hành vi khác mà trang web này cho là không phù hợp

Điều 4 (Tạm dừng cung cấp dịch vụ này, v.v.)

 1. Trang web này có thể tạm dừng cung cấp tất cả hoặc một phần dịch vụ này mà không cần thông báo trước cho người dùng nếu xác định rằng có bất kỳ trường hợp nào sau đây xảy ra.
  1. Khi thực hiện kiểm tra bảo trì hoặc cập nhật hệ thống máy tính liên quan đến dịch vụ này
  2. Khi việc cung cấp dịch vụ này trở nên khó khăn do các nguyên nhân bất khả kháng như động đất, sét đánh, hỏa hoạn, mất điện hoặc thiên tai
  3. Khi máy tính hoặc đường dây liên lạc ngừng hoạt động do sự cố
  4. Ngoài ra, nếu trang web này xác định rằng nó khó cung cấp dịch vụ này
 2. Trang web này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ bất lợi hoặc thiệt hại nào mà người dùng hoặc bên thứ ba phải gánh chịu do việc tạm ngừng cung cấp dịch vụ này.

Điều 5 (Hạn chế sử dụng và hủy đăng ký)

 1. Trang web này hạn chế việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần dịch vụ này hoặc hủy đăng ký với tư cách là người dùng mà không cần thông báo trước nếu người dùng thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây.
  1. Vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này
  2. Khi hóa ra vấn đề đã đăng ký là sai
  3. Trong trường hợp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán như lệ phí
  4. Nếu không có phản hồi đối với liên hệ từ trang web này trong một khoảng thời gian nhất định
  5. Khi dịch vụ này không được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định kể từ lần sử dụng cuối cùng
  6. Ngoài ra, khi trang web này đánh giá rằng việc sử dụng dịch vụ này là không phù hợp
 2. Trang web này không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người dùng do các hành động được thực hiện bởi trang web này dựa trên các điều khoản này.

Điều 6 (Tuyên bố từ chối trách nhiệm)

 1. Trang web này không, rõ ràng hay ngụ ý, đảm bảo rằng Dịch vụ không có lỗi.
 2. Trang web này không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người dùng do dịch vụ. Tuy nhiên, tuyên bố từ chối trách nhiệm này không áp dụng nếu hợp đồng giữa Trang web và người dùng đối với Dịch vụ là hợp đồng tiêu dùng được quy định trong Luật Hợp đồng tiêu dùng.
 3. Trang web này không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại gây ra cho người dùng do mặc định hoặc tra tấn do sơ suất (không bao gồm sơ suất nghiêm trọng) của trang web này.
 4. Trong trang web này, việc bồi thường thiệt hại gây ra cho người dùng do mặc định hoặc tra tấn do sơ suất (không bao gồm sơ suất nghiêm trọng) của trang web này được giới hạn ở số tiền phí sử dụng nhận được trong tháng xảy ra thiệt hại.
 5. Trang web này không chịu trách nhiệm cho bất kỳ giao dịch, liên lạc hoặc tranh chấp nào phát sinh giữa bạn và những người dùng khác hoặc bên thứ ba liên quan đến dịch vụ này.

Điều 7 (Thay đổi nội dung dịch vụ, v.v.)

 1. Trang web này có thể thay đổi nội dung của dịch vụ này hoặc ngừng cung cấp dịch vụ này mà không cần thông báo cho người dùng và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại nào do việc này gây ra cho người dùng.

Điều 8 (Thay đổi Điều khoản Dịch vụ)

 1. Trang web có thể thay đổi Điều khoản bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho Người dùng nếu thấy cần thiết. Ngoài ra, nếu việc sử dụng dịch vụ này được bắt đầu sau khi thỏa thuận này đã được thay đổi, người dùng được coi là đã đồng ý với thỏa thuận đã thay đổi.

Điều 9 (Xử lý thông tin cá nhân)

 1. Trang web này sẽ xử lý thông tin cá nhân thu được thông qua việc sử dụng dịch vụ này một cách phù hợp theo “Chính Sách Bảo Mật” của trang web này.

Điều 10 (Thông báo hoặc liên lạc)

 1. Thông báo hoặc liên lạc giữa người dùng và trang web này sẽ được thực hiện theo phương pháp được chỉ định trên trang web này.
 2. Trang web này coi liên hệ hiện đã đăng ký là hợp lệ và sẽ thông báo hoặc liên hệ với liên hệ đó. Những thứ này sẽ được coi là đã đến vào thời điểm thông báo hoặc liên lạc.

Điều 11 (Cấm chuyển giao quyền và nghĩa vụ)

 1. Người dùng không được chuyển nhượng hoặc cam kết trạng thái theo hợp đồng sử dụng hoặc các quyền hoặc nghĩa vụ dựa trên thỏa thuận này cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của trang web này.

Điều 12 (Luật điều chỉnh và quyền tài phán)

 1. Khi giải thích thỏa thuận này, luật của quốc gia nơi đặt trụ sở chính của nhà điều hành trang web này sẽ là luật điều chỉnh.
 2. Trong trường hợp có tranh chấp về Dịch vụ, tòa án quản lý vị trí của nhà điều hành trang web sẽ được sử dụng.

Di chuyển đến “Danh sách dịch vụ”. (Liên kết nội bộ & Phiên bản tiếng Việt)