Chính Sách Bảo Mật (Phiên bản tiếng Việt)

Điều 1 (Quy định chung)

 1. Trang web này thiết lập chính sách bảo mật sau đây.
 2. Trang web này xây dựng một hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân.
 3. Trang web này thúc đẩy việc bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách làm cho tất cả nhân viên nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và thực hiện triệt để các biện pháp.

Điều 2 (Quản lý thông tin cá nhân)

 1. Trang web này cố gắng giữ cho thông tin cá nhân của bạn chính xác và cập nhật.
 2. Trang web này thực hiện những điều sau đây để ngăn chặn truy cập trái phép, làm hỏng, làm sai lệch và rò rỉ thông tin cá nhân.
  1. Duy trì và quản lý hệ thống an ninh
  2. Thực hiện các biện pháp cần thiết như đào tạo nhân viên kỹ lưỡng
  3. Thực hiện các biện pháp bảo mật và quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân

Điều 3 (Mục đích sử dụng thông tin cá nhân)

 1. Thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng sẽ được sử dụng để gửi e-mail và tài liệu dưới dạng phản hồi từ trang web này, hướng dẫn kinh doanh và câu hỏi.

Điều 4 (Nghiêm cấm tiết lộ, cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3)

 1. Trang web này quản lý tốt thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng và không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau.
  1. Được sự đồng ý của khách hàng
  2. Khi tiết lộ cho các công ty hợp tác để thực hiện các dịch vụ mà khách hàng mong muốn
  3. Khi pháp luật yêu cầu tiết lộ

Điều 5 (Các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân)

 1. Trang web này đã thực hiện tất cả các biện pháp bảo mật có thể để đảm bảo tính chính xác và bảo mật của thông tin cá nhân.

Điều 6 (Truy vấn, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân của người đó)

 1. Nếu bạn muốn hỏi, sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, chúng tôi sẽ trả lời trang web này sau khi xác nhận rằng bạn là cá nhân.

Điều 7 (Tuân thủ và rà soát pháp luật và chuẩn mực)

 1. Trang web này sẽ tuân thủ luật pháp và quy tắc của quốc gia nơi đặt trụ sở chính liên quan đến thông tin cá nhân do trang web này nắm giữ.
 2. Trang web này sẽ xem xét nội dung của chính sách này khi thích hợp và nỗ lực để cải thiện nó.

Di chuyển đến “Danh sách dịch vụ”. (Liên kết nội bộ & Phiên bản tiếng Việt)