Mga Tuntunin ng Paggamit (Tagalog version)

Artikulo 1 (Mga pangkalahatang tuntunin)

 1. Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay namamahala sa mga tuntunin ng paggamit ng mga serbisyong ibinigay ng website na ito sa website na ito.
 2. Gagamitin ng mga user ang serbisyong ito alinsunod sa mga tuntuning ito.

Artikulo 2 (Ilapat)

 1. Ang Mga Tuntuning ito ay dapat malapat sa anumang relasyon sa pagitan ng User at ng Website na may kaugnayan sa paggamit ng Serbisyo.
 2. Ang website na ito ay maaaring lumikha ng mga indibidwal na panuntunan bilang karagdagan sa mga tuntuning ito.
 3. Ang mga indibidwal na probisyon ay bahagi ng Mga Tuntuning ito.
 4. Kung ang mga probisyon ng kasunduang ito ay sumasalungat sa mga probisyon ng mga indibidwal na probisyon, ang mga probisyon ng mga indibidwal na probisyon ay mananaig maliban kung tinukoy sa indibidwal na mga probisyon.

Artikulo 3 (Mga Pagbabawal)

 1. Hindi dapat gawin ng mga user ang alinman sa mga sumusunod kapag ginagamit ang serbisyong ito:
  1. Mga gawaing lumalabag sa mga batas at regulasyon o kaayusan at moral ng publiko
  2. Mga gawaing nauugnay sa mga gawaing kriminal
  3. Mga pagkilos na lumalabag sa mga copyright, karapatan sa trademark, o iba pang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian na kasama sa serbisyong ito, gaya ng mga nilalaman ng serbisyong ito
  4. Mga pagkilos na sumisira o humahadlang sa paggana ng website na ito, ibang mga user, o iba pang mga server o network ng third party
  5. Batas ng komersyal na paggamit ng impormasyong nakuha ng serbisyong ito
  6. Mga pagkilos na maaaring makagambala sa pagpapatakbo ng mga serbisyo ng website na ito
  7. Hindi awtorisadong pag-access o pagtatangka na gawin ito
  8. Mga pagkilos ng pagkolekta ng personal na impormasyon tungkol sa iba pang mga gumagamit
  9. Mga gawa ng paggamit ng serbisyong ito para sa hindi awtorisadong layunin
  10. Mga pagkilos na nagdudulot ng disbentaha, pinsala, o kakulangan sa ginhawa sa ibang mga gumagamit ng serbisyong ito o iba pang mga third party
  11. Gumagawa ng pagpapanggap sa ibang mga gumagamit
  12. Advertisement o aktibidad ng negosyo sa Mga Serbisyo na hindi pinahihintulutan ng website na ito
  13. Mga kilos na naglalayong makilala ang kabaligtaran na kasarian na hindi mo kilala
  14. Mga pagkilos na direkta o hindi direktang nakikinabang sa mga pwersang anti-sosyal na may kaugnayan sa mga serbisyo sa website na ito
  15. Iba pang mga pagkilos na sa tingin ng website na ito ay hindi naaangkop

Artikulo 4 (Pagsususpinde ng probisyon ng serbisyong ito, atbp.)

 1. Maaaring suspindihin ng website na ito ang probisyon ng lahat o bahagi ng serbisyong ito nang walang paunang abiso sa user kung matukoy nito na nangyari ang alinman sa mga sumusunod na kaganapan.
  1. Kapag nagsasagawa ng inspeksyon sa pagpapanatili o pag-update ng sistema ng computer na nauugnay sa serbisyong ito
  2. Kapag naging mahirap ang pagbibigay ng serbisyong ito dahil sa force majeure tulad ng lindol, kidlat, sunog, pagkawala ng kuryente, o natural na kalamidad
  3. Kapag huminto ang isang computer o linya ng komunikasyon dahil sa isang aksidente
  4. Bilang karagdagan, kung matukoy ng website na ito na mahirap ibigay ang serbisyong ito
 2. Ang website na ito ay hindi mananagot para sa anumang disbentaha o pinsalang dinanas ng user o isang third party dahil sa pagsususpinde ng probisyon ng serbisyong ito.

Artikulo 5 (Mga paghihigpit sa paggamit at pagkansela ng pagpaparehistro)

 1. Pinaghihigpitan ng website na ito ang paggamit ng serbisyong ito sa kabuuan o bahagi, o kinakansela ang pagpaparehistro bilang isang user nang walang paunang abiso kung ang gumagamit ay nasa ilalim ng alinman sa mga sumusunod.
  1. Paglabag sa anumang probisyon ng Mga Tuntuning ito
  2. Kapag lumabas na mali ang nakarehistrong bagay
  3. Sa kaganapan ng default ng mga obligasyon sa pagbabayad tulad ng mga bayarin
  4. Kung walang tugon sa contact mula sa website na ito para sa isang tiyak na tagal ng panahon
  5. Kapag ang serbisyong ito ay hindi nagamit sa isang tiyak na panahon mula noong huling paggamit
  6. Bilang karagdagan, kapag hinuhusgahan ng website na ito na hindi angkop ang paggamit ng serbisyong ito
 2. Ang website na ito ay walang pananagutan para sa anumang pinsalang idinulot sa mga user ng mga aksyong ginawa ng website na ito batay sa mga tuntuning ito.

Artikulo 6 (Disclaimer)

 1. Ang website na ito ay hindi, tahasan o hindi, ginagarantiyahan na ang Mga Serbisyo ay walang mga depekto.
 2. Walang pananagutan ang website na ito para sa anumang pinsalang naidulot sa user dahil sa serbisyo. Gayunpaman, hindi nalalapat ang disclaimer na ito kung ang kontrata sa pagitan ng Website at ng user para sa Serbisyo ay isang kontrata ng consumer na itinakda sa Consumer Contract Law.
 3. Walang pananagutan ang website na ito para sa mga pinsalang idinulot sa mga user dahil sa default o tort by negligence (hindi kasama ang gross negligence) ng website na ito.
 4. Sa website na ito, ang kabayaran para sa mga pinsalang idinulot sa mga user dahil sa default o tort dahil sa kapabayaan (hindi kasama ang gross negligence) ng website na ito ay limitado sa halaga ng bayad sa paggamit na natanggap sa buwan kung kailan nangyari ang pinsala.
 5. Ang website na ito ay walang pananagutan para sa anumang mga transaksyon, komunikasyon o hindi pagkakaunawaan na nagmumula sa pagitan mo at ng iba pang mga user o mga ikatlong partido tungkol sa serbisyong ito.

Artikulo 7 (Pagbabago ng mga nilalaman ng serbisyo, atbp.)

 1. Maaaring baguhin ng website na ito ang nilalaman ng serbisyong ito o ihinto ang pagbibigay ng serbisyong ito nang hindi inaabisuhan ang user, at hindi namin inaako ang anumang pananagutan para sa anumang pinsalang dulot nito sa user.

Artikulo 8 (Pagbabago ng Mga Tuntunin ng Serbisyo)

 1. Maaaring baguhin ng Website ang Mga Tuntunin anumang oras nang walang abiso sa User kung itinuring na kinakailangan. Bilang karagdagan, kung sinimulan ang paggamit ng serbisyong ito pagkatapos mabago ang kasunduang ito, ituturing na sumang-ayon ang user sa binagong kasunduan.

Artikulo 9 (Paghawak ng personal na impormasyon)

 1. Ang website na ito ay hahawak ng personal na impormasyong nakuha sa pamamagitan ng paggamit ng serbisyong ito nang naaangkop alinsunod sa “Patakaran sa Privacy” ng website na ito.

Artikulo 10 (Abiso o komunikasyon)

 1. Ang abiso o komunikasyon sa pagitan ng gumagamit at ng website na ito ay dapat gawin sa paraang tinukoy sa website na ito.
 2. Itinuturing ng website na ito na valid ang kasalukuyang nakarehistrong contact at aabisuhan o makikipag-ugnayan sa naturang contact. Ang mga ito ay ituturing na dumating sa oras ng abiso o komunikasyon.

Artikulo 11 (Pagbabawal sa paglilipat ng mga karapatan at obligasyon)

 1. Hindi maaaring italaga o ipangako ng user ang katayuan sa ilalim ng kontrata sa paggamit o ang mga karapatan o obligasyon batay sa kasunduang ito sa isang ikatlong partido nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng website na ito.

Artikulo 12 (Namamahalang batas at hurisdiksyon)

 1. Sa pagbibigay-kahulugan sa kasunduang ito, ang batas ng bansa kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng operator ng website na ito ay ang namamahala sa batas.
 2. Kung sakaling magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa Mga Serbisyo, ang hukuman na namamahala sa lokasyon ng operator ng website ay gagamitin.

Ilipat sa “Listahan ng Serbisyo”. (Internal na link & Tagalog version)