ข้อกำหนดการใช้งาน (เวอร์ชั่นภาษาไทย)

ข้อ 1 (กฎทั่วไป)

 1. ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ควบคุมเงื่อนไขการใช้บริการที่เว็บไซต์นี้จัดหาให้บนเว็บไซต์นี้
 2. ผู้ใช้จะใช้บริการนี้ตามเงื่อนไขเหล่านี้

ข้อ 2 (สมัคร)

 1. ข้อกำหนดเหล่านี้จะนำไปใช้กับความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างผู้ใช้และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ
 2. เว็บไซต์นี้อาจสร้างกฎเฉพาะนอกเหนือจากข้อกำหนดเหล่านี้
 3. บทบัญญัติส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้
 4. หากบทบัญญัติของข้อตกลงนี้ขัดแย้งกับบทบัญญัติของแต่ละบทบัญญัติ ข้อกำหนดของแต่ละบทบัญญัติจะมีผลเหนือกว่า เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแต่ละบทบัญญัติ

ข้อ 3 (ข้อห้าม)

 1. ผู้ใช้ต้องไม่ดำเนินการใดๆ ต่อไปนี้เมื่อใช้บริการนี้:
  1. การกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
  2. การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญา
  3. การกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่รวมอยู่ในบริการนี้ เช่น เนื้อหาของบริการนี้
  4. การกระทำที่ทำลายหรือขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้รายอื่น หรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายของบุคคลที่สาม
  5. พระราชบัญญัติการใช้ข้อมูลในเชิงพาณิชย์ที่ได้รับจากบริการนี้
  6. การกระทำที่อาจรบกวนการทำงานของบริการของเว็บไซต์นี้
  7. การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือพยายามทำเช่นนั้น
  8. การดำเนินการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่น
  9. การใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
  10. การกระทำที่ก่อให้เกิดการเสียเปรียบ ความเสียหาย หรือความไม่สะดวกแก่ผู้ใช้บริการนี้หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ
  11. กระทำการแอบอ้างเป็นผู้ใช้รายอื่น
  12. โฆษณาหรือกิจกรรมทางธุรกิจบนบริการที่เว็บไซต์นี้ไม่อนุญาต
  13. การกระทำที่มุ่งตอบสนองเพศตรงข้ามที่คุณไม่รู้
  14. การกระทำที่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมต่อกองกำลังต่อต้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับบริการบนเว็บไซต์นี้
  15. การกระทำอื่น ๆ ที่เว็บไซต์นี้เห็นว่าไม่เหมาะสม

ข้อ 4 (การระงับการให้บริการนี้ ฯลฯ)

 1. เว็บไซต์นี้อาจระงับการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าหากพบว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น
  1. เมื่อดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาหรือปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
  2. เมื่อการให้บริการนี้กลายเป็นเรื่องยากเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า ไฟไหม้ ไฟฟ้าดับ หรือภัยธรรมชาติ
  3. เมื่อคอมพิวเตอร์หรือสายสื่อสารหยุดทำงานเนื่องจากอุบัติเหตุ
  4. นอกจากนี้ หากเว็บไซต์นี้ตัดสินว่าเป็นการยากที่จะให้บริการนี้
 2. เว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบต่อการเสียเปรียบหรือความเสียหายใดๆ ที่ผู้ใช้หรือบุคคลที่สามได้รับเนื่องจากการระงับการให้บริการนี้

ข้อ 5 (ข้อจำกัดในการใช้งานและการยกเลิกการลงทะเบียน)

 1. เว็บไซต์นี้จำกัดการใช้บริการนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือยกเลิกการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผู้ใช้เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  1. การละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้
  2. เมื่อปรากฎว่าเรื่องที่จดทะเบียนเป็นเท็จ
  3. ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้ เช่น ค่าธรรมเนียม
  4. หากไม่มีการตอบกลับการติดต่อจากเว็บไซต์นี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
  5. เมื่อไม่ได้ใช้บริการนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งตั้งแต่การใช้งานครั้งล่าสุด
  6. นอกจากนี้ เมื่อเว็บไซต์นี้ตัดสินว่าการใช้บริการนี้ไม่เหมาะสม
 2. เว็บไซต์นี้ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดกับผู้ใช้จากการกระทำที่ดำเนินการโดยเว็บไซต์นี้ตามเงื่อนไขเหล่านี้

ข้อ 6 (ข้อจำกัดความรับผิดชอบ)

 1. เว็บไซต์นี้ไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าบริการปราศจากข้อบกพร่อง
 2. เว็บไซต์นี้ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดกับผู้ใช้เนื่องจากบริการ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ใช้ไม่ได้หากสัญญาระหว่างเว็บไซต์และผู้ใช้บริการเป็นสัญญาผู้บริโภคที่กำหนดไว้ในกฎหมายสัญญาผู้บริโภค
 3. เว็บไซต์นี้ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้เนื่องจากการผิดนัดหรือการละเมิดโดยความประมาทเลินเล่อ (ไม่รวมความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) ของเว็บไซต์นี้
 4. ในเว็บไซต์นี้ การชดเชยความเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้เนื่องจากการผิดนัดหรือการละเมิดเนื่องจากความประมาทเลินเล่อ (ไม่รวมความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) ของเว็บไซต์นี้จำกัดอยู่ที่จำนวนค่าธรรมเนียมการใช้งานที่ได้รับในเดือนที่เกิดความเสียหาย
 5. เว็บไซต์นี้ไม่รับผิดชอบต่อธุรกรรม การสื่อสาร หรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สามเกี่ยวกับบริการนี้

ข้อ 7 (การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบริการ ฯลฯ)

 1. เว็บไซต์นี้สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบริการนี้หรือหยุดให้บริการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ และเราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับผู้ใช้จากสิ่งนี้

ข้อ 8 (การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการ)

 1. เว็บไซต์อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบหากเห็นว่าจำเป็น นอกจากนี้ หากเริ่มใช้บริการนี้หลังจากข้อตกลงนี้มีการเปลี่ยนแปลง จะถือว่าผู้ใช้ได้ตกลงตามข้อตกลงที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

ข้อ 9 (การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล)

 1. เว็บไซต์นี้จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการใช้บริการนี้อย่างเหมาะสมตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ของเว็บไซต์นี้

ข้อ 10 (การแจ้งเตือนหรือการสื่อสาร)

 1. การบอกกล่าวหรือการสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับเว็บไซต์นี้จะกระทำตามวิธีการที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้
 2. เว็บไซต์นี้ถือว่าผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนในปัจจุบันถูกต้องและจะแจ้งหรือติดต่อผู้ติดต่อดังกล่าว สิ่งเหล่านี้จะถือว่ามาถึงในเวลาที่มีการแจ้งเตือนหรือการสื่อสาร

ข้อ 11 (ห้ามโอนสิทธิและหน้าที่)

 1. ผู้ใช้ไม่สามารถมอบหมายหรือให้คำมั่นสัญญาสถานะภายใต้สัญญาการใช้งานหรือสิทธิ์หรือข้อผูกพันตามข้อตกลงนี้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเว็บไซต์นี้

มาตรา 12 (กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล)

 1. ในการตีความข้อตกลงนี้ กฎหมายของประเทศที่สำนักงานใหญ่ของผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ตั้งอยู่จะเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับ
 2. ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับบริการ จะใช้ศาลที่ควบคุมสถานที่ตั้งของผู้ดำเนินการเว็บไซต์

ย้ายไปที่ “รายการบริการ” (ลิงค์ภายใน & เวอร์ชั่นภาษาไทย)