Sekretesspolicy (Svensk version)

Artikel 1 (Allmänna regler)

 1. Denna webbplats upprättar följande integritetspolicy.
 2. Denna webbplats bygger ett skyddssystem för personlig information.
 3. Denna webbplats främjar skyddet av personlig information genom att göra alla anställda medvetna om vikten av skydd av personlig information och genom att noggrant genomföra åtgärder.

Artikel 2 (Hantering av personlig information)

 1. Denna webbplats strävar efter att hålla din personliga information korrekt och uppdaterad.
 2. Denna webbplats gör följande för att förhindra obehörig åtkomst, skada, förfalskning och läckage av personlig information.
  1. Underhålla och hantera säkerhetssystem
  2. Vidta nödvändiga åtgärder såsom noggrann personalutbildning
  3. Implementera säkerhetsåtgärder och strikt hantera personlig information

Artikel 3 (Syftet med att använda personlig information)

 1. Den personliga information som erhålls från kunder kommer att användas för att skicka e-post och material som svar från denna webbplats, affärsvägledning och frågor.

Artikel 4 (Förbud mot avslöjande och tillhandahållande av personlig information till tredje part)

 1. Denna webbplats hanterar personlig information som tas emot från kunder korrekt och lämnar inte ut personlig information till tredje part förutom i följande fall.
  1. Med kundens medgivande
  2. Vid utlämnande till samverkande företag för att utföra de tjänster som kunderna önskar
  3. När avslöjande krävs enligt lag

Artikel 5 (Säkerhetsåtgärder för personlig information)

 1. Denna webbplats har vidtagit alla möjliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa riktigheten och säkerheten för personlig information.

Artikel 6 (Förfrågan, rättelse och radering av personuppgifter om personen)

 1. Om du vill fråga, korrigera eller radera din personliga information kommer vi att svara på denna webbplats efter att ha bekräftat att du är individen.

Artikel 7 (Efterlevnad och översyn av lagar och normer)

 1. Denna webbplats kommer att följa lagarna och normerna i det land där huvudkontoret är beläget angående den personliga information som denna webbplats innehåller.
 2. Denna webbplats kommer att granska innehållet i denna policy när det är lämpligt och sträva efter att förbättra det.

Flytta till “Servicelista”. (Intern länk & Svensk version)