Warunki korzystania (Wersja polska)

Artykuł 1 (Zasady ogólne)

 1. Niniejsze Warunki użytkowania regulują warunki korzystania z usług świadczonych przez tę witrynę na tej stronie.
 2. Użytkownicy będą korzystać z tej usługi zgodnie z niniejszymi warunkami.

Artykuł 2 (Zastosuj)

 1. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszelkich relacji między Użytkownikiem a Serwisem związanych z korzystaniem z Usługi.
 2. Ta strona internetowa może tworzyć indywidualne zasady oprócz tych warunków.
 3. Poszczególne postanowienia stanowią część niniejszych Warunków.
 4. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej umowy z postanowieniami poszczególnych postanowień, pierwszeństwo mają postanowienia poszczególnych postanowień, chyba że w poszczególnych postanowieniach określono inaczej.

Artykuł 3 (Zakazy)

 1. Użytkownicy nie mogą wykonywać żadnej z poniższych czynności podczas korzystania z tej usługi:
  1. Czyny, które naruszają prawa i przepisy lub porządek publiczny i moralność
  2. Czyny związane z czynami przestępczymi
  3. Działania naruszające prawa autorskie, prawa do znaków towarowych lub inne prawa własności intelektualnej zawarte w tej usłudze, takie jak zawartość tej usługi
  4. Działania, które niszczą lub utrudniają działanie tej witryny, innych użytkowników lub innych serwerów lub sieci osób trzecich
  5. Akt komercyjnego wykorzystania informacji uzyskanych za pośrednictwem tego serwisu
  6. Czynności, które mogą zakłócać działanie usług tej witryny
  7. Nieautoryzowany dostęp lub próby uzyskania takiego dostępu
  8. Akty zbierania danych osobowych innych użytkowników
  9. Akty korzystania z tej usługi do nieautoryzowanych celów
  10. Czynności, które powodują niekorzyść, szkodę lub dyskomfort dla innych użytkowników tej usługi lub innych osób trzecich
  11. Podszywanie się pod innych użytkowników
  12. Reklamy lub działania biznesowe w Usługach, na które ta strona internetowa nie zezwala
  13. Akty mające na celu poznanie płci przeciwnej, której nie znasz
  14. Działania, które bezpośrednio lub pośrednio przynoszą korzyści siłom antyspołecznym w związku z usługami na tej stronie internetowej
  15. Inne działania, które ta strona internetowa uzna za nieodpowiednie

Artykuł 4 (Zawieszenie świadczenia tej usługi itp.)

 1. Ta strona internetowa może zawiesić świadczenie całości lub części tej usługi bez uprzedniego powiadomienia użytkownika, jeśli stwierdzi, że ma miejsce którekolwiek z poniższych zdarzeń.
  1. Podczas wykonywania przeglądu konserwacyjnego lub aktualizacji systemu komputerowego związanego z tą usługą
  2. Gdy świadczenie tej usługi staje się trudne z powodu działania siły wyższej, takiej jak trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, pożar, przerwa w dostawie prądu lub klęska żywiołowa
  3. Gdy komputer lub linia komunikacyjna zostanie zatrzymana z powodu wypadku
  4. Ponadto, jeśli ten serwis stwierdzi, że świadczenie tej usługi jest utrudnione
 2. Ta strona internetowa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności lub szkody poniesione przez użytkownika lub osobę trzecią w związku z zawieszeniem świadczenia tej usługi.

Artykuł 5 (Ograniczenia użytkowania i anulowanie rejestracji)

 1. Ta witryna internetowa ogranicza korzystanie z tej usługi w całości lub w części lub anuluje rejestrację użytkownika bez uprzedniego powiadomienia, jeśli użytkownik spełnia którykolwiek z poniższych warunków.
  1. Naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków
  2. Kiedy okazuje się, że zarejestrowana sprawa jest fałszywa
  3. W przypadku niewykonania zobowiązań płatniczych, takich jak opłaty
  4. Brak odpowiedzi na kontakt z tej strony przez określony czas
  5. Gdy ta usługa nie była używana przez określony czas od ostatniego użycia
  6. Ponadto, gdy ta witryna uzna, że korzystanie z tej usługi nie jest właściwe
 2. Ta witryna nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone użytkownikom w wyniku działań wykonanych przez tę witrynę na podstawie niniejszych warunków.

Artykuł 6 (Wyłączenie odpowiedzialności)

 1. Ta witryna internetowa nie gwarantuje, w sposób wyraźny ani dorozumiany, że Usługi są wolne od wad.
 2. Ta strona nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone użytkownikowi w związku z usługą. To wyłączenie odpowiedzialności nie ma jednak zastosowania, jeżeli umowa między Serwisem a użytkownikiem Usługi jest umową konsumencką przewidzianą w Prawie umów konsumenckich.
 3. Ta witryna nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone użytkownikom w wyniku zaniedbania lub czynu niedozwolonego wynikającego z zaniedbania (z wyłączeniem rażącego zaniedbania) tej witryny.
 4. Na tej stronie odszkodowanie za szkody wyrządzone użytkownikom z powodu zwłoki lub czynu niedozwolonego wynikającego z zaniedbania (z wyłączeniem rażącego zaniedbania) tej witryny jest ograniczone do kwoty opłaty za użytkowanie otrzymanej w miesiącu, w którym wystąpiła szkoda.
 5. Ta strona internetowa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek transakcje, komunikację lub spory powstałe między tobą a innymi użytkownikami lub stronami trzecimi w związku z tą usługą.

Artykuł 7 (Zmiana treści usługi itp.)

 1. Ta strona internetowa może zmienić zawartość tej usługi lub zaprzestać świadczenia tej usługi bez powiadomienia użytkownika, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone użytkownikowi przez to.

Artykuł 8 (Zmiana Regulaminu)

 1. Witryna może zmienić Warunki w dowolnym momencie bez powiadomienia Użytkownika, jeśli uzna to za konieczne. Ponadto, jeśli korzystanie z tej usługi zostanie rozpoczęte po zmianie niniejszej umowy, uważa się, że użytkownik wyraził zgodę na zmienioną umowę.

Artykuł 9 (Przetwarzanie danych osobowych)

 1. Ta strona internetowa będzie odpowiednio obchodzić się z danymi osobowymi uzyskanymi w wyniku korzystania z tej usługi, zgodnie z „Polityka prywatności” tej witryny.

Artykuł 10 (Powiadomienie lub zawiadomienie)

 1. Zawiadomienie lub komunikacja między użytkownikiem a tą witryną odbywa się w sposób określony na tej stronie.
 2. Ta strona internetowa uważa aktualnie zarejestrowany kontakt za ważny i powiadomi go lub skontaktuje się z nim. Uznaje się, że dotarły one w momencie powiadomienia lub komunikacji.

Artykuł 11 (Zakaz przenoszenia praw i obowiązków)

 1. Użytkownik nie może scedować ani zastawić statusu wynikającego z umowy użytkowania ani praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody tej witryny.

Artykuł 12 (Prawo właściwe i jurysdykcja)

 1. Przy interpretacji niniejszej umowy prawem właściwym jest prawo kraju, w którym znajduje się główna siedziba operatora tej strony internetowej.
 2. W przypadku sporu dotyczącego Usług, zastosowany zostanie sąd właściwy dla siedziby operatora serwisu.

Przejdź do „Lista usług”. (Link wewnętrzny & Wersja polska)