Vilkår for Bruk (Norsk versjon)

Artikkel 1 (Generelle regler)

 1. Disse bruksvilkårene styrer vilkårene for bruk av tjenestene som tilbys av denne nettsiden på denne nettsiden.
 2. Brukere vil bruke denne tjenesten i samsvar med disse vilkårene.

Artikkel 2 (Bruk)

 1. Disse vilkårene skal gjelde for ethvert forhold mellom brukeren og nettstedet knyttet til bruken av tjenesten.
 2. Denne nettsiden kan lage individuelle regler i tillegg til disse vilkårene.
 3. Individuelle bestemmelser utgjør en del av disse vilkårene.
 4. Dersom bestemmelsene i denne avtalen er i strid med bestemmelsene i de enkelte bestemmelsene, vil bestemmelsene i de enkelte bestemmelsene ha forrang med mindre annet er spesifisert i de enkelte bestemmelsene.

Artikkel 3 (Forbud)

 1. Brukere må ikke gjøre noe av følgende når de bruker denne tjenesten:
  1. Handlinger som bryter med lover og regler eller offentlig orden og moral
  2. Handlinger knyttet til kriminelle handlinger
  3. Handlinger som krenker opphavsrettigheter, varemerkerettigheter eller andre immaterielle rettigheter inkludert i denne tjenesten, for eksempel innholdet i denne tjenesten
  4. Handlinger som ødelegger eller hindrer funksjonen til denne nettsiden, andre brukere eller andre tredjeparts servere eller nettverk
  5. Lov om kommersiell bruk av informasjon innhentet av denne tjenesten
  6. Handlinger som kan forstyrre driften av tjenestene til denne nettsiden
  7. Uautorisert tilgang eller forsøk på å gjøre det
  8. Handlinger for å samle inn personlig informasjon om andre brukere
  9. Handlinger for å bruke denne tjenesten til uautoriserte formål
  10. Handlinger som forårsaker ulemper, skader eller ubehag for andre brukere av denne tjenesten eller andre tredjeparter
  11. Handler som utgir seg for andre brukere
  12. Annonse eller forretningsaktiviteter på tjenestene som denne nettsiden ikke tillater
  13. Handlinger rettet mot å møte det motsatte kjønn du ikke kjenner
  14. Handlinger som direkte eller indirekte gagner antisosiale krefter i forbindelse med tjenestene på denne nettsiden
  15. Andre handlinger som denne nettsiden anser som upassende

Artikkel 4 (Suspensjon av levering av denne tjenesten, etc.)

 1. Dette nettstedet kan suspendere leveringen av hele eller deler av denne tjenesten uten forvarsel til brukeren hvis den fastslår at noen av følgende hendelser inntreffer.
  1. Når du utfører vedlikeholdsinspeksjon eller oppdatering av datasystemet knyttet til denne tjenesten
  2. Når levering av denne tjenesten blir vanskelig på grunn av force majeure som jordskjelv, lyn, brann, strømbrudd eller naturkatastrofer
  3. Når en datamaskin eller kommunikasjonslinje stopper på grunn av en ulykke
  4. I tillegg, hvis dette nettstedet fastslår at det er vanskelig å tilby denne tjenesten
 2. Denne nettsiden skal ikke holdes ansvarlig for noen ulempe eller skade påført av brukeren eller en tredjepart på grunn av suspensjon av leveringen av denne tjenesten.

Artikkel 5 (Begrensninger for bruk og kansellering av registrering)

 1. Denne nettsiden begrenser bruken av denne tjenesten helt eller delvis, eller kansellerer registreringen som bruker uten forvarsel dersom brukeren faller inn under noen av følgende.
  1. Brudd på noen bestemmelse i disse vilkårene
  2. Når det viser seg at det registrerte forholdet er falskt
  3. Ved mislighold av betalingsforpliktelser som gebyrer
  4. Hvis det ikke er noe svar på kontakten fra denne nettsiden i en viss periode
  5. Når denne tjenesten ikke har vært brukt i en viss periode siden siste bruk
  6. I tillegg, når denne nettsiden vurderer at bruken av denne tjenesten ikke er hensiktsmessig
 2. Denne nettsiden tar ikke noe ansvar for skader forårsaket av brukere av handlingene utført av denne nettsiden basert på disse vilkårene.

Artikkel 6 (Ansvarsfraskrivelse)

 1. Denne nettsiden garanterer ikke, eksplisitt eller implisitt, at tjenestene er fri for defekter.
 2. Denne nettsiden tar ikke noe ansvar for skader forårsaket av brukeren på grunn av tjenesten. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder imidlertid ikke dersom kontrakten mellom nettstedet og brukeren for tjenesten er en forbrukerkontrakt fastsatt i forbrukeravtaleloven.
 3. Denne nettsiden tar ikke noe ansvar for skader forårsaket av brukere på grunn av mislighold eller tort ved uaktsomhet (unntatt grov uaktsomhet) av denne nettsiden.
 4. På denne nettsiden er kompensasjon for skader påført brukere på grunn av mislighold eller tort på grunn av uaktsomhet (unntatt grov uaktsomhet) av denne nettsiden begrenset til beløpet for bruksgebyret mottatt i måneden skaden oppsto.
 5. Denne nettsiden er ikke ansvarlig for transaksjoner, kommunikasjoner eller tvister som oppstår mellom deg og andre brukere eller tredjeparter angående denne tjenesten.

Artikkel 7 (Endring av tjenesteinnhold osv.)

 1. Denne nettsiden kan endre innholdet i denne tjenesten eller slutte å tilby denne tjenesten uten å varsle brukeren, og vi tar ikke noe ansvar for eventuelle skader påført brukeren av dette.

Artikkel 8 (endring av vilkår for bruk)

 1. Nettstedet kan endre vilkårene når som helst uten varsel til brukeren dersom det anses nødvendig. I tillegg, dersom bruken av denne tjenesten startes etter at denne avtalen er endret, anses brukeren å ha samtykket i den endrede avtalen.

Artikkel 9 (Håndtering av personopplysninger)

 1. Denne nettsiden skal håndtere personopplysninger innhentet gjennom bruk av denne tjenesten på en hensiktsmessig måte i samsvar med denne nettsidens “Personvernerklæring”.

Artikkel 10 (Varsling eller kommunikasjon)

 1. Varsling eller kommunikasjon mellom brukeren og denne nettsiden skal gjøres med metoden spesifisert på denne nettsiden.
 2. Denne nettsiden anser den nåværende registrerte kontakten for å være gyldig og vil varsle eller kontakte slik kontakt. Disse vil bli ansett for å ha ankommet på tidspunktet for varsling eller kommunikasjon.

Artikkel 11 (Forbud mot overføring av rettigheter og plikter)

 1. Brukeren kan ikke tildele eller pantsette status i henhold til brukskontrakten eller rettighetene eller forpliktelsene basert på denne avtalen til en tredjepart uten skriftlig forhåndssamtykke fra denne nettsiden.

Artikkel 12 (Gjeldende lov og jurisdiksjon)

 1. Når denne avtalen tolkes, skal loven i landet der hovedkontoret til operatøren av denne nettsiden er lokalisert være gjeldende lov.
 2. I tilfelle en tvist om tjenestene, vil domstolen som bestemmer plasseringen av nettstedsoperatøren bli brukt.

Gå til “Tjenesteliste”. (Intern lenke & Norsk versjon)