Gebruiksvoorwaarden (Nederlandse versie)

Artikel 1 (Algemene regels)

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de gebruiksvoorwaarden van de diensten die door deze website op deze website worden aangeboden.
 2. Gebruikers zullen deze service gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden.

Artikel 2 (Toepassen)

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke relatie tussen de gebruiker en de website met betrekking tot het gebruik van de service.
 2. Deze website kan naast deze voorwaarden individuele regels opstellen.
 3. Individuele bepalingen maken deel uit van deze Voorwaarden.
 4. Als de bepalingen van deze overeenkomst in strijd zijn met de bepalingen van de individuele bepalingen, prevaleren de bepalingen van de individuele bepalingen, tenzij anders vermeld in de individuele bepalingen.

Artikel 3 (Verboden)

 1. Gebruikers mogen bij het gebruik van deze service geen van de volgende dingen doen:
  1. Handelingen die in strijd zijn met wet- en regelgeving of de openbare orde en goede zeden
  2. Handelingen die verband houden met strafbare feiten
  3. Handelingen die inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten die in deze service zijn opgenomen, zoals de inhoud van deze service
  4. Handelingen die het functioneren van deze website, andere gebruikers of andere servers of netwerken van derden vernielen of belemmeren
  5. Handeling van commercieel gebruik van informatie verkregen door deze dienst
  6. Handelingen die de werking van de diensten van deze website kunnen verstoren
  7. Ongeoorloofde toegang of pogingen daartoe
  8. Handelingen van het verzamelen van persoonlijke informatie over andere gebruikers
  9. Handelingen van het gebruik van deze dienst voor ongeoorloofde doeleinden
  10. Handelingen die nadeel, schade of ongemak veroorzaken voor andere gebruikers van deze service of andere derden
  11. Gedraagt zich als andere gebruikers
  12. Advertenties of zakelijke activiteiten op de Services die deze website niet toestaat
  13. Handelingen gericht op het ontmoeten van het andere geslacht dat je niet kent
  14. Handelingen die direct of indirect antisociale krachten ten goede komen in verband met de diensten op deze website
  15. Andere handelingen die deze website ongepast acht

Artikel 4 (Opschorting van levering van deze dienst, enz.)

 1. Deze website kan de levering van deze dienst geheel of gedeeltelijk opschorten zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker als hij vaststelt dat een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet.
  1. Bij het uitvoeren van een onderhoudsinspectie of het updaten van het computersysteem met betrekking tot deze service
  2. Wanneer het verlenen van deze service moeilijk wordt door overmacht zoals aardbevingen, blikseminslag, brand, stroomuitval of natuurrampen
  3. Wanneer een computer of communicatielijn door een ongeval uitvalt
  4. Bovendien, als deze website vaststelt dat het moeilijk is om deze service te verlenen
 2. Deze website is niet aansprakelijk voor enig nadeel of schade geleden door de gebruiker of een derde partij als gevolg van de opschorting van de levering van deze dienst.

Artikel 5 (Gebruiksbeperkingen en opzegging registratie)

 1. Deze website beperkt het gebruik van deze service geheel of gedeeltelijk, of annuleert de registratie als gebruiker zonder voorafgaande kennisgeving als de gebruiker onder een van de volgende valt.
  1. Schending van enige bepaling van deze Voorwaarden
  2. Wanneer blijkt dat de geregistreerde zaak vals is
  3. Bij wanbetaling van betalingsverplichtingen zoals vergoedingen
  4. Als er gedurende een bepaalde tijd geen reactie komt op het contact van deze website
  5. Wanneer deze service gedurende een bepaalde periode sinds het laatste gebruik niet is gebruikt
  6. Daarnaast wanneer deze website oordeelt dat het gebruik van deze dienst niet gepast is
 2. Deze website aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige schade veroorzaakt aan gebruikers door de acties die door deze website worden uitgevoerd op basis van deze voorwaarden.

Artikel 6 (Disclaimer)

 1. Deze website garandeert niet, expliciet of impliciet, dat de Diensten vrij zijn van defecten.
 2. Deze website aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade die de gebruiker lijdt als gevolg van de service. Deze disclaimer is echter niet van toepassing als het contract tussen de Website en de gebruiker van de Dienst een consumentencontract is zoals bepaald in de Consumentenovereenkomstenwet.
 3. Deze website aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt aan gebruikers als gevolg van wanprestatie of onrechtmatige daad door nalatigheid (exclusief grove nalatigheid) van deze website.
 4. Op deze website is de vergoeding van schade veroorzaakt aan gebruikers als gevolg van verzuim of onrechtmatige daad als gevolg van nalatigheid (exclusief grove nalatigheid) van deze website beperkt tot het bedrag van de gebruiksvergoeding die is ontvangen in de maand waarin de schade is ontstaan.
 5. Deze website is niet verantwoordelijk voor transacties, communicatie of geschillen tussen u en andere gebruikers of derden met betrekking tot deze service.

Artikel 7 (Wijziging van de inhoud van de dienst etc.)

 1. Deze website kan de inhoud van deze service wijzigen of stoppen met het aanbieden van deze service zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen, en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade die hierdoor aan de gebruiker wordt toegebracht.

Artikel 8 (Wijziging Servicevoorwaarden)

 1. De website kan de voorwaarden op elk moment wijzigen zonder kennisgeving aan de gebruiker indien dit noodzakelijk wordt geacht. Indien het gebruik van deze dienst wordt aangevangen nadat deze overeenkomst is gewijzigd, wordt de gebruiker bovendien geacht met de gewijzigde overeenkomst te hebben ingestemd.

Artikel 9 (Omgaan met persoonsgegevens)

 1. Deze website zal persoonlijke informatie die is verkregen door het gebruik van deze service op gepaste wijze behandelen in overeenstemming met het “Privacybeleid” van deze website.

Artikel 10 (Kennisgeving of communicatie)

 1. Kennisgeving of communicatie tussen de gebruiker en deze website vindt plaats volgens de op deze website gespecificeerde methode.
 2. Deze website beschouwt het momenteel geregistreerde contact als geldig en zal een dergelijk contact op de hoogte stellen of er contact mee opnemen. Deze worden geacht te zijn aangekomen op het moment van kennisgeving of mededeling.

Artikel 11 (Verbod op overdracht van rechten en verplichtingen)

 1. De gebruiker mag de status onder het gebruikscontract of de rechten of plichten op basis van deze overeenkomst niet overdragen of verpanden aan een derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van deze website.

Artikel 12 (Toepasselijk recht en jurisdictie)

 1. Bij de interpretatie van deze overeenkomst is het recht van het land waar het hoofdkantoor van de exploitant van deze website is gevestigd, het toepasselijke recht.
 2. In het geval van een geschil over de Diensten, zal de rechtbank van de locatie van de website-exploitant worden gebruikt.

Ga naar de “Servicelijst”. (Interne link & Nederlandse versie)