Syarat Penggunaan (Versi bahasa Melayu)

Perkara 1 (Peraturan am)

 1. Syarat Penggunaan ini mengawal terma penggunaan perkhidmatan yang disediakan oleh laman web ini di laman web ini.
 2. Pengguna akan menggunakan perkhidmatan ini mengikut terma ini.

Perkara 2 (Gunakan)

 1. Terma ini hendaklah terpakai kepada sebarang hubungan antara Pengguna dan Laman Web yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan.
 2. Laman web ini mungkin membuat peraturan individu sebagai tambahan kepada syarat ini.
 3. Peruntukan individu merupakan sebahagian daripada Syarat ini.
 4. Jika peruntukan perjanjian ini bercanggah dengan peruntukan peruntukan individu, peruntukan peruntukan individu akan diguna pakai melainkan dinyatakan sebaliknya dalam peruntukan individu.

Perkara 3 (Larangan)

 1. Pengguna tidak boleh melakukan mana-mana perkara berikut semasa menggunakan perkhidmatan ini:
  1. Perbuatan yang melanggar undang-undang dan peraturan atau ketenteraman dan moral awam
  2. Perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan jenayah
  3. Perbuatan yang melanggar hak cipta, hak tanda dagangan atau hak harta intelek lain yang disertakan dalam perkhidmatan ini, seperti kandungan perkhidmatan ini
  4. Tindakan yang memusnahkan atau menghalang fungsi laman web ini, pengguna lain, atau pelayan atau rangkaian pihak ketiga yang lain
  5. Tindakan penggunaan komersial maklumat yang diperolehi oleh perkhidmatan ini
  6. Perbuatan yang boleh mengganggu operasi perkhidmatan laman web ini
  7. Akses atau percubaan yang tidak dibenarkan untuk berbuat demikian
  8. Tindakan mengumpul maklumat peribadi tentang pengguna lain
  9. Tindakan menggunakan perkhidmatan ini untuk tujuan yang tidak dibenarkan
  10. Perbuatan yang menyebabkan keburukan, kerosakan atau ketidakselesaan kepada pengguna lain perkhidmatan ini atau pihak ketiga yang lain
  11. Bertindak menyamar sebagai pengguna lain
  12. Pengiklanan atau aktiviti perniagaan pada Perkhidmatan yang tidak dibenarkan oleh tapak web ini
  13. Perbuatan yang bertujuan untuk bertemu dengan lawan jenis yang anda tidak tahu
  14. Tindakan yang secara langsung atau tidak langsung memberi manfaat kepada kuasa anti-sosial berkaitan dengan perkhidmatan di laman web ini
  15. Perbuatan lain yang dianggap tidak sesuai oleh tapak web ini

Perkara 4 (Penggantungan penyediaan perkhidmatan ini, dsb.)

 1. Laman web ini boleh menggantung peruntukan semua atau sebahagian daripada perkhidmatan ini tanpa notis terlebih dahulu kepada pengguna jika ia menentukan bahawa mana-mana peristiwa berikut berlaku.
  1. Semasa melakukan pemeriksaan penyelenggaraan atau pengemaskinian sistem komputer yang berkaitan dengan perkhidmatan ini
  2. Apabila penyediaan perkhidmatan ini menjadi sukar disebabkan force majeure seperti gempa bumi, kilat, kebakaran, gangguan bekalan elektrik atau bencana alam
  3. Apabila komputer atau talian komunikasi terhenti akibat kemalangan
  4. Di samping itu, jika laman web ini menentukan bahawa ia adalah sukar untuk menyediakan perkhidmatan ini
 2. Laman web ini tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelemahan atau kerosakan yang dialami oleh pengguna atau pihak ketiga akibat penggantungan penyediaan perkhidmatan ini.

Perkara 5 (Sekatan ke atas penggunaan dan pembatalan pendaftaran)

 1. Laman web ini mengehadkan penggunaan perkhidmatan ini secara keseluruhan atau sebahagian, atau membatalkan pendaftaran sebagai pengguna tanpa notis awal jika pengguna berada di bawah mana-mana yang berikut.
  1. Pelanggaran mana-mana peruntukan Terma ini
  2. Apabila ternyata perkara yang didaftarkan itu palsu
  3. Sekiranya berlaku kemungkiran obligasi pembayaran seperti yuran
  4. Jika tiada maklum balas kepada kenalan dari laman web ini untuk tempoh masa tertentu
  5. Apabila perkhidmatan ini tidak digunakan untuk tempoh tertentu sejak penggunaan terakhir
  6. Selain itu, apabila laman web ini menilai bahawa penggunaan perkhidmatan ini tidak sesuai
 2. Laman web ini tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan yang disebabkan oleh pengguna oleh tindakan yang dilakukan oleh laman web ini berdasarkan syarat-syarat ini.

Perkara 6 (Penafian)

 1. Laman web ini tidak, secara eksplisit atau tersirat, menjamin bahawa Perkhidmatan adalah bebas daripada kecacatan.
 2. Laman web ini tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan yang berlaku kepada pengguna akibat perkhidmatan tersebut. Walau bagaimanapun, penafian ini tidak terpakai jika kontrak antara Laman Web dan pengguna untuk Perkhidmatan adalah kontrak pengguna yang ditetapkan dalam Undang-undang Kontrak Pengguna.
 3. Laman web ini tidak bertanggungjawab ke atas kerosakan yang disebabkan oleh pengguna akibat lalai atau tort oleh kecuaian (tidak termasuk kecuaian teruk) laman web ini.
 4. Dalam laman web ini, pampasan untuk kerosakan yang disebabkan oleh pengguna akibat lalai atau tort akibat kecuaian (tidak termasuk kecuaian kasar) laman web ini adalah terhad kepada jumlah yuran penggunaan yang diterima pada bulan di mana kerosakan itu berlaku.
 5. Laman web ini tidak bertanggungjawab untuk sebarang transaksi, komunikasi atau pertikaian yang timbul antara anda dan pengguna lain atau pihak ketiga mengenai perkhidmatan ini.

Perkara 7 (Perubahan kandungan perkhidmatan, dsb.)

 1. Laman web ini boleh mengubah kandungan perkhidmatan ini atau berhenti menyediakan perkhidmatan ini tanpa memberitahu pengguna, dan kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan yang disebabkan oleh pengguna ini.

Perkara 8 (Perubahan Syarat Perkhidmatan)

 1. Laman Web boleh menukar Terma pada bila-bila masa tanpa notis kepada Pengguna jika dianggap perlu. Selain itu, jika penggunaan perkhidmatan ini dimulakan selepas perjanjian ini ditukar, pengguna dianggap telah bersetuju dengan perjanjian yang diubah.

Perkara 9 (Pengendalian maklumat peribadi)

 1. Laman web ini hendaklah mengendalikan maklumat peribadi yang diperoleh melalui penggunaan perkhidmatan ini dengan sewajarnya menurut “Dasar Privasi” tapak web ini.

Perkara 10 (Pemberitahuan atau komunikasi)

 1. Notis atau komunikasi antara pengguna dan laman web ini hendaklah dibuat dengan kaedah yang dinyatakan di laman web ini.
 2. Laman web ini menganggap kenalan yang didaftarkan pada masa ini adalah sah dan akan memberitahu atau menghubungi kenalan tersebut. Ini akan dianggap telah tiba pada masa pemberitahuan atau komunikasi.

Perkara 11 (Larangan pemindahan hak dan kewajipan)

 1. Pengguna tidak boleh menyerahkan atau mencagarkan status di bawah kontrak penggunaan atau hak atau kewajipan berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada laman web ini.

Perkara 12 (Undang-undang dan bidang kuasa yang mentadbir)

 1. Dalam mentafsir perjanjian ini, undang-undang negara di mana ibu pejabat pengendali laman web ini berada hendaklah menjadi undang-undang yang mengawal.
 2. Sekiranya berlaku pertikaian mengenai Perkhidmatan, mahkamah yang mengawal lokasi pengendali laman web akan digunakan.

Beralih ke “Senarai Perkhidmatan”. (Pautan dalaman & Versi bahasa Melayu)