תנאי שימוש (גרסה עברית)

סעיף 1 (כללים כלליים)

 1. תנאי שימוש אלה מסדירים את תנאי השימוש בשירותים המסופקים על ידי אתר זה באתר זה.
 2. המשתמשים ישתמשו בשירות זה בהתאם לתנאים אלה.

סעיף 2 (החל)

 1. תנאים אלה יחולו על כל קשר בין המשתמש לאתר הנוגע לשימוש בשירות.
 2. אתר זה עשוי ליצור כללים בודדים בנוסף לתנאים אלה.
 3. הוראות בודדות מהוות חלק מתנאים אלה.
 4. אם הוראות הסכם זה מתנגשות עם הוראות ההוראות הפרטניות, יגברו הוראות ההוראות הפרטניות אלא אם צוין אחרת בהוראות הפרטניות.

סעיף 3 (איסורים)

 1. אסור למשתמשים לעשות כל אחת מהפעולות הבאות בעת השימוש בשירות זה:
  1. מעשים המפרים חוקים ותקנות או הסדר הציבורי והמוסר
  2. מעשים הקשורים למעשים פליליים
  3. פעולות המפרות זכויות יוצרים, זכויות סימנים מסחריים או זכויות קניין רוחני אחרות הכלולות בשירות זה, כגון התוכן של שירות זה
  4. מעשים שהורסים או חוסמים את פעולתו של אתר זה, משתמשים אחרים או שרתים או רשתות צד שלישי אחרים
  5. אקט של שימוש מסחרי במידע שהושג על ידי שירות זה
  6. מעשים העלולים להפריע לתפעול השירותים של אתר זה
  7. גישה לא מורשית או ניסיונות לעשות זאת
  8. פעולות של איסוף מידע אישי על משתמשים אחרים
  9. פעולות של שימוש בשירות זה למטרות לא מורשות
  10. פעולות הגורמות לחסרון, נזק או אי נוחות למשתמשים אחרים בשירות זה או לצדדים שלישיים אחרים
  11. מתחזה למשתמשים אחרים
  12. פרסום או פעילויות עסקיות בשירותים שאתר זה אינו מתיר
  13. מעשים שמטרתם לפגוש את המין השני שאינך מכיר
  14. פעולות המיטיבות במישרין או בעקיפין לכוחות אנטי-חברתיים בקשר לשירותים באתר זה
  15. פעולות אחרות שהאתר הזה רואה כלא הולם

סעיף 4 (השעיית מתן שירות זה וכו’)

 1. אתר זה עשוי להשעות את מתן השירות הזה כולו או חלקו ללא הודעה מוקדמת למשתמש אם יקבע כי אחד מהאירועים הבאים מתרחש.
  1. בעת ביצוע בדיקת תחזוקה או עדכון של מערכת המחשוב הקשורה לשירות זה
  2. כאשר מתן שירות זה מתקשה עקב כוח עליון כגון רעידת אדמה, ברק, שריפה, הפסקת חשמל או אסון טבע
  3. כאשר מחשב או קו תקשורת עוצרים עקב תאונה
  4. בנוסף, אם אתר זה יקבע שקשה לספק שירות זה
 2. אתר זה לא יישא באחריות לכל חיסרון או נזק שייגרם למשתמש או לצד שלישי עקב הפסקת מתן שירות זה.

סעיף 5 (הגבלות על שימוש וביטול רישום)

 1. אתר זה מגביל את השימוש בשירות זה כולו או חלקו, או מבטל את הרישום כמשתמש ללא הודעה מוקדמת אם המשתמש נופל תחת אחד מהתנאים הבאים.
  1. הפרה של הוראה כלשהי בתנאים אלה
  2. כאשר מתברר שהעניין הרשום שקרי
  3. במקרה של אי התחייבויות תשלום כגון עמלות
  4. אם אין תגובה ליצירת קשר מאתר זה למשך פרק זמן מסוים
  5. כאשר שירות זה לא היה בשימוש במשך תקופה מסוימת מאז השימוש האחרון
  6. בנוסף, כאשר אתר זה שופט כי השימוש בשירות זה אינו הולם
 2. אתר זה אינו נושא באחריות כלשהי לכל נזק שייגרם למשתמשים עקב הפעולות שבוצעו על ידי אתר זה בהתבסס על תנאים אלה.

סעיף 6 (כתב ויתור)

 1. אתר זה אינו מתחייב, במפורש או במשתמע, כי השירותים נקיים מפגמים.
 2. אתר זה אינו לוקח כל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש עקב השירות. עם זאת, כתב ויתור זה אינו חל אם ההתקשרות בין האתר למשתמש עבור השירות הינו חוזה צרכני הקבוע בחוק חוזי הצרכן.
 3. אתר זה אינו נושא באחריות כלשהי לנזקים שנגרמו למשתמשים עקב מחדל או עוולה ברשלנות (למעט רשלנות חמורה) של אתר זה.
 4. באתר זה, הפיצוי בגין נזקים שנגרמו למשתמשים עקב מחדל או עוולה עקב רשלנות (למעט רשלנות חמורה) של אתר זה מוגבל לגובה דמי השימוש המתקבלים בחודש בו נגרם הנזק.
 5. אתר זה אינו אחראי לכל עסקאות, תקשורת או מחלוקות שיתעוררו בינך לבין משתמשים אחרים או צדדים שלישיים בנוגע לשירות זה.

סעיף 7 (שינוי תכני השירות וכו’)

 1. אתר זה יכול לשנות את תוכנו של שירות זה או להפסיק לספק שירות זה מבלי להודיע למשתמש, ואיננו לוקחים כל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מכך.

סעיף 8 (שינוי תנאי השירות)

 1. האתר רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה למשתמש במידת הצורך. בנוסף, אם השימוש בשירות זה החל לאחר שינוי הסכם זה, ייחשב המשתמש כאילו הסכים להסכם השונה.

סעיף 9 (טיפול במידע אישי)

 1. אתר זה יטפל במידע אישי המתקבל באמצעות השימוש בשירות זה בהתאם ל”מדיניות פרטיות” של אתר זה.

סעיף 10 (הודעה או תקשורת)

 1. הודעה או תקשורת בין המשתמש לאתר זה תיעשה בשיטה המפורטת באתר זה.
 2. אתר זה מחשיב את איש הקשר הרשום כעת כתקף ויודיע על איש קשר כזה או ייצור קשר. אלה ייחשבו כאילו הגיעו בזמן ההודעה או ההתקשרות.

סעיף 11 (איסור העברת זכויות וחובות)

 1. המשתמש אינו רשאי להקצות או לשעבד את הסטטוס על פי חוזה השימוש או את הזכויות או החובות המבוססות על הסכם זה לצד שלישי ללא הסכמה מראש ובכתב מאתר זה.

סעיף 12 (חוק וסמכות שיפוט)

 1. בפירוש הסכם זה, הדין במדינה בה נמצא המשרד הראשי של מפעיל אתר זה יהיה הדין החל.
 2. במקרה של מחלוקת על השירותים, ייעשה שימוש בבית המשפט המסדיר את מיקומו של מפעילת האתר.

עבור אל “רשימת שירותים”. (קישור פנימי & גרסה עברית)