سیاست حفظ حریم خصوصی (نسخه فارسی)

ماده 1 (قواعد عمومی)

 1. این وب سایت سیاست حفظ حریم خصوصی زیر را ایجاد می کند.
 2. این وب سایت یک سیستم حفاظت از اطلاعات شخصی ایجاد می کند.
 3. این وب سایت با آگاه کردن همه کارکنان از اهمیت حفاظت از اطلاعات شخصی و با اجرای کامل اقدامات، حفاظت از اطلاعات شخصی را ارتقا می دهد.

ماده 2 (مدیریت اطلاعات شخصی)

 1. این وب سایت در تلاش است تا اطلاعات شخصی شما را دقیق و به روز نگه دارد.
 2. این وب سایت برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز، آسیب، جعل و نشت اطلاعات شخصی اقدامات زیر را انجام می دهد.
  1. سیستم های امنیتی را حفظ و مدیریت کنید
  2. اقدامات لازم مانند آموزش کامل کارکنان را انجام دهید
  3. اقدامات امنیتی را اجرا کنید و اطلاعات شخصی را به شدت مدیریت کنید

ماده 3 (هدف استفاده از اطلاعات شخصی)

 1. اطلاعات شخصی دریافت شده از مشتریان برای ارسال ایمیل و مطالب به عنوان پاسخ از این وب سایت، راهنمایی های تجاری و سوالات استفاده می شود.

ماده 4 (ممنوعیت افشای و ارائه اطلاعات شخصی به اشخاص ثالث)

 1. این وب سایت اطلاعات شخصی دریافتی از مشتریان را به درستی مدیریت می کند و جز در موارد زیر اطلاعات شخصی را در اختیار اشخاص ثالث قرار نمی دهد.
  1. با رضایت مشتری
  2. هنگام افشا به شرکت های همکار به منظور انجام خدمات مورد نظر مشتریان
  3. زمانی که افشای آن طبق قانون الزامی است

ماده 5 (اقدامات امنیتی اطلاعات شخصی)

 1. این وب سایت تمام اقدامات امنیتی ممکن را برای اطمینان از صحت و امنیت اطلاعات شخصی انجام داده است.

ماده 6 (استعلام، تصحیح و حذف اطلاعات شخصی افراد)

 1. اگر مایل به استعلام، تصحیح یا حذف اطلاعات شخصی خود هستید، پس از تأیید اینکه شما آن شخص هستید، به این وب سایت پاسخ خواهیم داد.

ماده 7 (رعایت و بررسی قوانین و ضوابط)

 1. این وب سایت با قوانین و هنجارهای کشوری که دفتر مرکزی در آن قرار دارد در مورد اطلاعات شخصی که توسط این وب سایت نگهداری می شود، مطابقت خواهد داشت.
 2. این وب سایت محتوای این خط مشی را به نحو مقتضی بررسی کرده و در جهت بهبود آن تلاش خواهد کرد.

 


به “لیست خدمات” بروید. (لینک داخلی & نسخه فارسی)